Tekst: Henri Reuchlin | Redactie: Magda van der Rijst

Vormgeving en drukwerk: Vanden Broele Groep, Brugge (B)

Fotografie: Stefaan Declerck & Henri Reuchlin


2017 | ISBN 978-90-826530-0-7 | NUR 100


Ik weet wat van bier is tot stand gekomen onder auspiciƫn van StiBON Bieropleidingen, Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) en Drankenacademy.nl (FHKN).


Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan de redactie noch StiBON, SWON en Drankenacademy.nl aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHKN.